VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE VERNOSTNÝ SYSTÉM PUMPA BONUS PLUS


REAL PROJECT , s.r.o.

Šimonovská 559/2

972 71 Nováky

IČO: 46398180

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 25265/R

Informačná linka: od pondelka do piatka 09:00 - 14:00 hod.

E-mailová adresa: pumpa@LKWpark.sk

Webová stránka: www.LKWpark.sk/PUMPA


1. BONUS PLUS

BONUS PLUS je vernostný systém prevádzkovaný spoločnosťou REAL PROJECT, s.r.o., (ďalej len ako "prevádzkovateľ") pre zákazníkov (ďalej ako "Zákazník") nakupujúcich motorové palivá a ďalšie tovary a služby na čerpacej stanici PUMPA Nováky, ul. Šimonovská 559/2 (ďalej len ako "ČS"). Na základe pridelenej BONUS PLUS KARTY zbiera zákazník na svoju túto body, ktoré môže následne využiť na získanie zľavy za nasledujúce nákupy na ČS alebo získanie iných odmien, za podmienok stanovených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len ako "VOP"). Aktuálne znenie VOP je dostupné na www.LKWpark.sk/PUMPA ako aj na ČS.

2. Karta BONUS PLUS

2.1. BONUS PLUS karta (ďalej len "Karta") vystavená prevádzkovateľom slúži na evidenciu nákupov uskutočnených Zákazníkom na ČS a na evidenciu pripočítaných a odpočítaných bodov. Karta môže mať fyzickú alebo virtuálnu podobu.

2.2. Karta je vlastníctvom prevádzkovateľa; Zákazník je jej oprávneným držiteľom.

2.3. Zákazník je povinný kartu chrániť pred jej poškodením, odcudzením, stratou, zničením a zneužitím.

2.4. Zákazník nie je oprávnený poskytnúť kartu tretej osobe. Za akúkoľvek škodu spôsobenú takouto osobou zodpovedá voči prevádzkovateľovi aj voči tretím osobám v plnom rozsahu Zákazník.

2.5. Platnosť karty je obmedzená na obdobie prevádzkovania vernostného systému a žiadosťou zákazníka. Prevádzkovateľ je oprávnený rozhodnúť o ukončení platnosti kariet, ukončení prevádzkovania vernostného systému, alebo o výmene BONUS plus kariet aj bez uvedenia dôvodu; o podmienkach ukončenia platnosti alebo výmeny bude prevádzkovateľ včas informovať zákazníkov.


3. Členstvo v BONUS PLUS vernostnom systéme

3.1. Využívať BONUS PLUS vernostný systém môže fyzická osoba spôsobilá na právne úkony staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalé alebo prechodné bydlisko na území Slovenskej republiky. Vernostný systém je určený výlučne pre fyzické osoby - nepodnikateľov! Právnické osoby ani fyzické osoby v postavení podnikateľov sa nemôžu zaregistrovať a zúčastňovať na vernostnom systéme prevádzkovateľa.

3.2. Zaregistrovať sa vo vernostnom systéme PUMPA BONUS PLUS môže iba zákazník spĺňajúci podmienky uvedené v týchto VOP. Registrácia je viazaná na osobu zákazníka, je neprevoditeľná a nie je predmetom dedičstva.

3.3. Zákazník sa do vernostného systému zaregistruje prostredníctvom

 • a) registračného formulára na webovej stránke PUMPA Nováky | BONUS PLUS, alebo
 • b) vyplnením a odovzdaním písomného formulára priamo u obsluhy ČS PUMPA Nováky.
 • 3.4. Registráciou vo vernostnom systéme zákazník potvrdzuje pravdivosť a aktuálnu platnosť údajov uvedených pri registrácii a vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP.

  3.5. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť zaregistrovať zákazníka, ktorému bola už skoršia registrácia zrušená z dôvodu porušenia VOP, ak sú pochybnosti o pravdivosti údajov zadaných zákazníkom v registračnom formulári, alebo aj z akýchkoľvek iných dôvodov. Prevádzkovateľ informuje zákazníka o zamietnutí registrácii.

  3.6. BONUS PLUS kartu odovzdá zákazníkovi obsluha ČS po zaregistrovaní vo vernostnom systéme.

  3.7. Kartu môže začať zákazník používať na zbieranie bodov ihneď po jej prevzatí a súčasne spracovaním registrácie zákazníka administrátorom do BONUS PLUS vernostného systému prevádzkovateľa.

  3.8. Zákazník týmto berie na vedomie, že spracovanie registrácie môže trvať do 45 dní odo dňa jej zaslania (odovzdania) zákazníkom. Do spracovania registrácie nie je možné využiť body nazbierané na karte.


  4. Osobné údaje zákazníkov zaregistrovaných v BONUS PLUS vernostnom systéme.

  4.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností prevádzkovateľa sú uvedené vo Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov, ktoré je prílohou týchto VOP a tvorí ich neoddeliteľnú súčasť.

  4.2. Za účelom registrácie zákazníka a v súvislosti s využívaním BONUS PLUS vernostného systému spracúva prevádzkovateľ informačného systému osobné údaje zákazníka v rozsahu primeranom danému účelu a rozsahu spracovania. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR). Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


  5. Pravidlá pre pripočítanie bodov

  5.1. Za nákup motorových palív, ďalších tovarov a služieb predávaných resp. poskytovaných na ČS (ďalej ako "tovary a služby") získava zákazník body, ktoré sa mu pripočítajú na účet vo vernostnom systéme evidovaný k jeho BONUS PLUS karte. Pri nákupe (pred realizáciou platby) je potrebné obsluhe ČS predložiť kartu; po zrealizovaní úhrady už nie je možné body dodatočne pripočítať.

  5.2. Základom pre určenie počtu bodov pripočítaných za nákup jednotlivých druhov tovarov alebo služieb je hodnota alebo množstvo nakúpeného tovaru alebo služby. Počet bodov pripočítaných za nákup je zobrazený aj na pokladničnom doklade. Pokladničný doklad odporúčame uschovať pre účely prípadnej sťažnosti (nesprávneho pripočítania bodov).

  5.3. Základné pravidlá pre pripočítanie bodov:

 • motorové palivá (okrem prémiových) - 1 bod za každý celý liter;
 • nepalivový tovar a služby (s výnimkou tabakových výrobkov, alkoholu, mincových automatov, diaľničných známok, dobýjania telefónnych kariet) - 1 bod za každé 1,- EUR (vrátane DPH);
 • 5.4. Mimoriadne špeciálny pripočítanie bodov:

  Prevádzkovateľ môže určiť tovary alebo služby, za nákup ktorých sa pripočíta iný než počet bodov podľa základných pravidiel;

 • počet takto pripočítavaných špeciálnych bodov, ako aj presné podmienky zverejní prevádzkovateľ vhodným spôsobom;
 • v prípade pripočítavania špeciálnych bodov tieto nahrádzajú základné body.
 • 5.5. Pri realizácii peňažného doplatku pri nákupe tovaru/služieb za BONUS PLUS body sa body nepripočítavajú.

  5.6. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť pravidlá pripočítania bodov, pričom každú zmenu riadne a včas oznámi zákazníkovi umiestnením informácie na ČS, na webstránke ČS PUMPA Nováky, prípadne iným vhodným spôsobom.


  6. Prevod bodov na inú Kartu

  6.1. Zákazník môže previesť body nazbierané na svojej karte na kartu iného zákazníka. Body je možné prevádzať len na kartu, ktorá je aktívna a nie je blokovaná. Prevedené body sú rovnocenné s bodmi získanými za nákupy.

  6.2. Prevody bodov z karty na kartu je možné vykonať:

 • zaslaním požiadavky emailom. K prevodu bodov je potrebné uviesť presnú identifikáciu a overenie totožnosti zákazníka, ktorý svoje body prevádza. Zákazník zároveň špecifikuje číslo BONUS PLUS karty, na ktorú body prevádza a počet prevádzaných bodov.

 • 7. Možnosti využitia nazbieraných bodov

  7.1. Ak zákazník nazbiera dostatočný počet bodov, môže ich využiť na získanie obchodných výhod:

 • a) nákup vybraného maloobchodného tovaru a služieb na ČS za zvýhodnenú cenu,
 • b) nákup tovarov a služieb predávaných alebo poskytovaných prevádzkovateľom alebo tretími subjektmi ako "Nákupný poukaz", "Gift karta" a pod.
 • 7.2. Pre účely získania zvolenej výhody sa zákazníkovi odpočíta príslušný počet bodov z karty. Body sa odpočítavajú podľa času ich pripočítania; tzn. odpočítavajú sa vždy najstaršie body. O odpočítaní bodov dostane zákazník potvrdenie, ktoré je potrebné uschovať pre účely prípadnej reklamácie alebo sťažnosti. Jedna kópia potvrdenia podpísaná Zákazníkom ostáva na ČS. Odpočítanie bodov je možné len z karty zákazníka, ktorý si danú výhodu uplatňuje; uplatňovanie výhody z inej než vlastnej karty nie je možné a je zakázané. Body je možné využiť len spôsobom stanoveným týmito VOP. Taktiež nie je možná výmena bodov za finančnú hotovosť.


  8. Maloobchodný tovar a služby na ČS

  8.1. Zákazník môže za stanovený počet bodov + stanovený doplatok zakúpiť priamo na ČS dostupný maloobchodný tovar alebo službu.

  8.2. Tovar bude Zákazníkovi odovzdaný resp. služba bude poskytnutá na danej ČS bezprostredne po odpočítaní bodov a úhrade zvyšného finančného doplatku.

  8.3. O odpočítaní bodov vydá obsluha ČS zákazníkovi potvrdenie, a zákazník je povinný vykonať bezodkladnú kontrolu správnosti.


  9. Nákupný poukaz

  9.1. Zákazník môže za nazbierané body získať nákupný poukaz na nákup tovarov a služieb, poskytovaných tretími stranami a partnermi prevádzkovateľa zapojenými do vernostného systému BONUS PLUS. Zoznam aktuálne ponúkaných tovarov a služieb je zverejnený na webovej stránke www.LKWpark.sk/PUMPA

  9.2. Podmienky pre využitie Nákupného poukazu stanovuje partner. Za vady tovarov a služieb nakúpených nákupným poukazom zodpovedá partner prevádzkovateľa, ktorý vybavuje aj prípadné reklamácie.


  10. Zľava na motorové palivá

  10.1. Zľavu na motorové palivá je možné uplatniť iba v určenom čase trvania akcie. Za stanovený počet bodov môže zákazník na ČS nakúpiť motorové palivá so zľavou. Výšku zľavy, počet bodov potrebných na jej uplatnenie a ďalšie podmienky nákupu palív budú zverejnené na www stránke prevádzkovateľa.

  10.2. Zľava sa vzťahuje na celý nákup, uplatnenie zľavy iba na jej časť nie je možné (tzn. zákazník musí disponovať dostatočným počtom bodov tak, aby tie pokryli celú hodnotu nákupu).

  10.3. Zľavu je potrebné uplatniť pred úhradou kúpnej ceny; dodatočné odpočítanie zľavy už nie je možné.

  10.4. Zľavu na základe uplatnenia bodov nie je možné kombinovať so žiadnymi inými zľavami. Zľavu nie je možné uplatniť ani v prípade uplatňovania iných kariet, platby palivovými a fleetovými kartami.


  11. Platnosť bodov

  Body nazbierané na karte je možné použiť do konca druhého kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom boli na Kartu pripísané (tzn. body pripísané na kartu v priebehu roku 2021 je možné použiť do 31. decembra 2023). Po uplynutí tejto lehoty sa staršie body z karty automaticky vymažú.


  12. Strata, odcudzenie, zničenie, poškodenie, alebo nefunkčnosť karty

  12.1. Zákazník je povinný bezodkladne informovať prevádzkovateľa o strate, odcudzení, zničení, poškodení alebo nefunkčnosti karty. Prevádzkovateľ takúto kartu bezodkladne zablokuje.

  12.2. Zákazník zodpovedá za škodu vzniknutú prevádzkovateľovi neoznámením alebo oneskoreným oznámením straty, odcudzenia, zničenia, poškodenia alebo nefunkčnosti karty.

  12.3. Po oznámení straty, odcudzenia, zničenia, poškodenia alebo nefunkčnosti karty a po jej zablokovaní si môže zákazník prevziať novú kartu na ČS. Číslo novej karty je potrebné vždy nahlásiť.

  12.4. Na náhradnú kartu sa zákazníkovi do 60 dní pripočíta rovnaký počet bodov, ako mal na pôvodnej karte. V odôvodnených prípadoch môže zákazník požiadať prevádzkovateľa o skoršie pripočítanie bodov.

  12.5. Zákazník je povinný poškodenú alebo nefunkčnú kartu vrátiť prevádzkovateľovi.


  13. Sťažnosti

  13.1. Zákazník môže požiadať prevádzkovateľa o preverenie správnosti pripočítania alebo odpočítania bodov, alebo v ďalších prípadoch nespokojnosti (napr. nefunkčnosť karty, odmietnutie poskytnutia zľavy alebo predaja vybraného tovaru):

 • a) písomne na adrese: PUMPA Nováky, REAL PROJECT, s.r.o. , Šimonovská 559/2, 972 71 Nováky,
 • b) písomne emailom na adrese: pumpa@LKWpark.sk
 • 13.2. K vybaveniu sťažnosti overí prevádzkovateľ identitu zákazníka. Prevádzkovateľ teda môže požiadať zákazníka o predloženie dokladov (pokladničný doklad, potvrdenie), nevyhnutných k prešetreniu sťažnosti. V prípade nemožnosti identifikácie zákazníka alebo nepredloženia potrebných dokladov je prevádzkovateľ oprávnený sťažnosť zamietnuť.

  13.3. Právo na uplatnenie sťažnosti pre nesprávne pripočítanie alebo odpočítanie bodov zaniká uplynutím jedného mesiaca odo dňa, kedy došlo k nesprávnemu pripočítaniu alebo odpočítaniu.


  14. Reklamácie

  14.1. Reklamácie súvisiace s vadami tovarov a služieb nakúpených na ČS sa spravujú reklamačným poriadkom, dostupným na ČS; v prípade tovarov a služieb nakúpených prostredníctvom Nákupných poukážok sa reklamácie uplatňujú u partnera.

  14.2. Alternatívne riešenia sporov

  Kupujúci môže podať v zmysle ust. § 12 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh na alternatívne riešenie sporu. Subjektom alternatívneho riešenia sporu je Slovenská obchodná inšpekcia. Adresa na doručovanie návrhu na alternatívne riešenie sporu:

  Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát

  Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

  Bajkalská 21/A, p. p. 29

  827 99 Bratislava 27

  Podávanie v elektronickej podobe: ars@soi.sk


  15. Ukončenie registrácie vo vernostnom systéme BONUS PLUS prevádzkovateľa

  15.1. Registrácia vo vernostnom systéme zaniká:

 • a) jej zrušením zo strany zákazníka,
 • b) jej zrušením zo strany prevádzkovateľa,
 • c) dlhodobou pasivitou alebo smrťou zákazníka.
 • 15.2. Zákazník môže svoju registráciu vo vernostnom systéme BONUS PLUS kedykoľvek zrušiť aj bez uvedenia dôvodu písomným oznámením.

  15.3. Prevádzkovateľ je oprávnený registráciu zákazníka zrušiť, ak zákazník závažným spôsobom alebo opakovane porušil svoje povinnosti vyplývajúce z VOP.

  15.4. Za závažné porušenie VOP sa považuje najmä poskytnutie vedome nepravdivých údajov pri registrácii, poskytnutie karty neoprávnenej osobe, použitie karty v rozpore s VOP alebo konanie zákazníka pri použití karty v rozpore s dobrými mravmi.

  15.5. Ak zákazník dlhodobo, po dobu jedného (1) roka nepoužije svoju kartu na zbieranie ani uplatnenie bodov, má sa zato, že o ďalšiu registráciu vo vernostnom systéme prevádzkovateľa BONUS PLUS už nemá záujem, a jeho registrácia automaticky zaniká ku dňu nasledujúcemu po uplynutí jedného (1) roka, počas ktorého karta nebola použitá. Na možnosť zrušenia registrácie upozorní prevádzkovateľ aspoň 10 dní vopred.

  15.6. Zrušením registrácie sa karta trvalo zablokuje a vymažú všetky nazbierané body; ich neskoršie obnovenie z akéhokoľvek dôvodu je vylúčené.


  16. Dočasné zablokovanie karty

  16.1. Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne zablokovať kartu, ak:

 • a) má podozrenie z neoprávnenej transakcie na karte (pripočítanie bodov za nákupy inej osoby než zákazníka, využitie bodov z cudzej karty a pod.)
 • b) zákazník nahlási stratu alebo odcudzenie karty.
 • 16.2. Ak boli body získané na základe podozrivej transakcie prevedené na inú kartu, môže prevádzkovateľ zablokovať aj kartu, na ktorú boli takéto body prevedené.

  16.3. Prevádzkovateľ kartu odblokuje po pominutí dôvodov (nájdenie karty, nepotvrdenie neoprávnenej transakcie), inak kartu trvalo zablokuje.


  17. Zmeny, ukončenie prevádzky vernostného systému PUMPA BONUS PLUS

  17.1. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto VOP (všeobecné obchodné podmienky) alebo ich úplne nahradiť novými. Tiež je oprávnený meniť spôsob pripočítania a odpočítania bodov za nákupy, ako aj sortiment a ďalší rozsah výhod poskytovaných za nazbierané body. Prevádzkovateľ informuje zákazníkov o podstatných zmenách v dostatočnom predstihu a to zverejnením nových podmienok na web stránke, prípadne iným vhodným spôsobom..

  17.2. Vernostný systém má dlhodobý charakter, prevádzkovateľ ho však môže podľa vlastného uváženia ukončiť. Spôsob, čas ako aj podmienky ukončenia, vrátane vysporiadania nárokov vzniknutých počas jeho trvania oznámi prevádzkovateľ s dostatočným časovým predstihom a vhodným spôsobom.


  18. Platnosť a účinnosť VOP

  18.1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.septembra 2021 a v plnom rozsahu nahrádzajú doterajšie znenie.


  Príloha č.1: Úplné znenie súhlasu so spracovaním osobných údajov účastníka vo vernostnom systéme PUMPA BONUS PLUS

  Príloha č.2: Vyhlásenie prevádzkovateľa vernostného systému PUMPA BONUS PLUS o spracovávaní osobných údajov

  Príloha č.3: Pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov účastníkov vernostného programu PUMPA BONUS PLUS